Jan en Irma Hogema

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top


Generatie I


In deze generatie is 1 gezin bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1422.


I Keympe Jongema, wonende te Bozum.

Keympe was gehuwd met Ansck Geijns. Ansck, wonende te Wommels (FR).

Van Keympe en Ansck is een kind bekend:

1 Aede van Jongema is geboren rond 1422, zie II.
Generatie II


(van 1422)


In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen.

II Aede van Jongema, zoon van Keympe Jongema en Ansck Geijns, is geboren rond 1422.

Aede was gehuwd met Foockel N. Foockel, wonende te Bozum.

Van Aede en Foockel zijn twee kinderen bekend:

1 Kempo Aedes van Jongema, zie III-A.

2 Hessel Aedes van Jongema, zie III-B.
Generatie III


(tot 1468)


In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 11 kinderen.

III-A Kempo Aedes van Jongema, zoon van Aede van Jongema en Foockel N, is overleden in 1468, heerschap te rauwerd.

Kempo was gehuwd (1) met Ansck N.

Van Kempo en Ansck zijn twee kinderen bekend:

1 Aeda Kempos van Jongema, zie IV-B.

2 Aeda Kempos van Jongema, zie IV-C.

Kempo was gehuwd (2) met Jel Bockesd Harinxsma. Jel is overleden na 1468, wonende te IJlst.

Jels Bockes Harinxma in de Nederlandsche Leeuw 1990, blz. 429


Jel was later gehuwd (2) met Sytze van Martena.

Van Kempo en Jel zijn vijf kinderen bekend:

3 Hette van Jongema.

leefde in 1489 en 1500


4 Tette van Jongema.

Tette was gehuwd met Upco Riencks Burmania, zoon van Rienck Wpkazin Upkesz. (Rewenne tot Beringaterp). Upco is overleden voor 1501, grietman van leeuwarderadeel, wonende te Harlingen.

Nederlandsche Leeuw 1990, blz. 429

Testament in 1994

Kocht in 1453 de State en het bezit Gratinga bij Harlingen en een visvijver van Hottje Wilgrips


Upco was later gehuwd (2) met Jetske.

5 Ansk van Jongema.

6 Hessel Kempos van Jongema, zie IV-A.

7 Agge Kempos van Jongema.

III-B Hessel Aedes van Jongema, zoon van Aede van Jongema en Foockel N, is overleden in 1459 op St. Jans onthoofdingsdag Uit: Het geslacht Siccama door A.C. Fokkema-Siccama. Blz. 25 nr. 22, wonende te Bozum.

Hessel was gehuwd met Jel Epesd Harinxma. Jel is overleden in 1463 (of: 1467), wonende te IJlst.

Van Hessel en Jel zijn vier kinderen bekend:

1 Doecke van Jongema, zie IV-D.

2 Aede van Jongema, zie IV-E.

3 Foockel van Jongema.

Foockel was gehuwd met Hessel Hanckema.

4 Epe Hessels van Jongema, zie IV-F.
Generatie IV


(tot 1489)


In deze generatie zijn 6 gezinnen bekend met in totaal 14 kinderen.

IV-A Hessel Kempos van Jongema, zoon van Kempo Aedes van Jongema en Jel Bockesd Harinxsma.

Heeft dochters in het klooster

Hessel was gehuwd met Jel Riencksd Albada.

Van Hessel en Jel zijn vier kinderen bekend:

1 Gaets van Jongema.

2 Anna Hesseld van Jongema.

Anna was gehuwd (1) met Douwe Epes van Douma. Douwe is overleden op vrijdag 16 juli 1535. Anna was gehuwd (2) met Haringh Taeckes van Glins. Haringh is overleden in 1572.

3 Rienck van Jongema.

Leefde 1500 - 1527


4 Kempo Hessels van Jongema.

Leefde omstreeks 1517


IV-B Aeda Kempos van Jongema, zoon van Kempo Aedes van Jongema en Ansck N, wonende te Kornwerd.

de jonge


Aeda was gehuwd (1) met Saeck Idsd Eminga.

Van Aeda en Saeck zijn twee kinderen bekend:

1 Womcke Edas van Jongema.

Womcke was gehuwd (1) met Gerlif Bottes Thoe Herewey. Womcke was gehuwd (2) met Eelcke Sasckers van Heringha.

Eelcke was eerder gehuwd (1) met Lisck Hobbe-Doeckesd van Rinia.

2 Aeda Edas van Jongema.

Aeda was gehuwd met Ayl Heemstra.

Aeda was gehuwd (2) met Atthe.

Van Aeda en Atthe is een kind bekend:

3 Katrijn Edas van Jongema, in klooster nazareth te idsega.

IV-C Aeda Kempos van Jongema, zoon van Kempo Aedes van Jongema en Ansck N, is overleden in 1481, wonende te Rauwerd.

Aeda trouwt in 1469 met Hack Gerckesd Eysinga.

Hack was later gehuwd (2) met Tjalling Bolta.<1>

Van Aeda en Hack is een kind bekend:

1 Aede van Jongema, zie V-A.

IV-D Doecke van Jongema, zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epesd Harinxma.

Van Doecke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1 Tjallingh van Jongema.

IV-E Aede van Jongema, zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epesd Harinxma, is overleden in 1474, wonende te Bozum.

Aede trouwt in 1468 met Jouck Sijdesd Martena.

Jouck was eerder gehuwd (1) met Werp Sijdesd Tjaerda.<2> Jouck was later gehuwd (3) met Gabbe Jatla.

Van Aede en Jouck is een kind bekend:

1 Agge van Jongema, zie V-B.

IV-F Epe Hessels van Jongema, zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epesd Harinxma, is overleden op maandag 30 november 1489 te Bozum (FR), wonende aldaar.

Epe was gehuwd (1) met Jouck Agges van Walta, dochter van Agge Sybrens van Walta en Beatrix Bauck van Hiddinga. Jouck is overleden op woensdag 9 februari 1480.

Van Epe en Jouck zijn drie kinderen bekend:

1 Aggo Epes van Jongema van Walta, zie V-C.

2 Pier Epes van Jongema van Walta, zie V-D.

3 Sijds Epes van Jongema van Walta.

Epe was gehuwd (2) met Sijts Taeckesd Hermana.

Van Epe en Sijts is een kind bekend:

4 Epe van Jongema.
Generatie V


(tot 1544)


In deze generatie zijn 4 gezinnen bekend met in totaal 13 kinderen.

V-A Aede van Jongema, zoon van Aeda Kempos van Jongema

en Hack Gerckesd Eysinga. Aede was gehuwd (1) met Saeck Minnesd van Eminga.

Aede was gehuwd (2) met Ael Sippesd van Heemstra. Ael is overleden in 1565.

Van Aede en Ael zijn twee kinderen bekend:

1 Lisck van Jongema.

2 Womck van Jongema.

Womck was gehuwd met Fedde Pijbes van Haerda. Fedde is overleden op donderdag 16 juni 1558.

V-B Agge van Jongema, zoon van Aede van Jongema en Jouck Sijdesd Martena.

Agge was gehuwd met Foekel Laes Oedsma.

Van Agge en Foekel zijn twee kinderen bekend:

1 Jel van Jongema.

2 Laes Agges van Jongema, zie VI-A.

V-C Aggo Epes van Jongema van Walta, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck Agges van Walta, is overleden in 1544, is begraven te Bozum (FR).

Wonen op Hockensera Sate.

Aggo was gehuwd met Fedt Taekesd Hermana, dochter van Taecke Hermana en Ael van Juckema. Fedt is overleden in 1541, is begraven te Bozum (FR) (met haar man).

Van Aggo en Fedt zijn zeven kinderen bekend:

1 Jouck van Walta.

2 Aelcke van Walta.

3 Eelck van Walta.

4 Aede van Walta, zie VI-B.

5 Foockel van Walta.

Foockel was gehuwd met Watze Douwes van Hania.

6 Tako Agges Van Jongema van Walta is overleden op woensdag 26 maart 1544.

7 Doeke Agges van Walta, zie VI-C.

V-D Pier Epes van Jongema van Walta, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck Agges van Walta, is overleden op zaterdag 2 oktober 1540.

Pier Epes van Bosum of Pier van Bosum


Pier was gehuwd met Bauck Werpsd Unia, dochter van Worp Unia en Teth Wpkadr Burmania. Bauck is overleden op woensdag 12 april 1525.

Van Pier en Bauck zijn twee kinderen bekend:

1 Jouck Piers van Jongema van Walta is overleden op maandag 24 november 1539.

Jouck was gehuwd met Frans Wytses Cammingha, zoon van Wyts Cammingha.

2 Werp Piers van Jongema van Walta is overleden op maandag 24 januari 1541.
Generatie VI


(tot 1582)


In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1544 en 1544.

VI-A Laes Agges van Jongema, zoon van Agge van Jongema en Foekel Laes Oedsma, is overleden in 1541 te Wommels (FR).

Eigenaar van Geynsera gued (Geins) te Wommels

Laat State Geijns te Wommels na aan achterneef en schoonzoon Doecke van Walta (die ook in mannelijke lijn stamt uit het geslacht Jongema) op voorwaarde dat zijn zoon Agge zich Laes Jongema zou noemen. (Stamboek II, 159, nr. 38 en Rijksarchief Leeuwarden: Genealogische corespondentie 1969, blz. 384)


Laes was gehuwd met Mary Syercks Harinxma.

Testeerde 1558


Van Laes en Mary is een kind bekend:

1 Foekel Laes van Jongema is overleden in 1535.

Foekel trouwt voor 1535 met Doeke Agges van Walta, zie VI-C.

VI-B Aede van Walta, zoon van Aggo Epes van Jongema van Walta en Fedt Taekesd Hermana, is overleden in 1543.

Aede was gehuwd met Jouck Sijbrensd van Stenstera. Jouck is geboren in 1520 te Kampen, is overleden in 1561 te Menaldum (FR). Jouck werd 41 jaar.

Van Aede en Jouck is een kind bekend:

1 Agge van Walta.

VI-C Doeke Agges van Walta, zoon van Aggo Epes van Jongema van Walta en Fedt Taekesd Hermana, is overleden voor 1582.

Doeke trouwt voor 1535 (1) met Foekel Laes van Jongema, dochter van Laes Agges van Jongema en Mary Syercks Harinxma. Foekel is overleden in 1535.

Doeke trouwt na 1535 (2) met Jancke Tjercksd van Walta, dochter van Tjerck Tjerksz Walta (of Juwinga) en Tieth (Tet) Johannesd Herema. Jancke is overleden in 1544 te Wommels (FR).

van Juwinga


Van Doeke en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1 N.N..

2 .

3 Foockel van Walta is geboren in 1544.

Foockel trouwt te Franeker (FR) met Juw Douwes van Botnia, zoon van Juw van Botnia en Risch van Okinga. Juw is overleden op maandag 28 april 1614 te Franeker (FR) in het Botnia-huis, olderman in franeker.

Doeke trouwt na 1544 (3) met Catharina Sickesd Liauckama, dochter van Sicke van Liauckama en Ymck van Minnema. Catharina is overleden op woensdag 26 september 1582 te Oldenzaal (OV).

Van Doeke en Catharina zijn drie kinderen bekend:

4 Johanna Jantje van Walta.

5 Luts van Walta.

Luts was gehuwd met Hette Juwes van Botnia. Hette, wonende te Weidum.

6 Laes van Jongema (Agge van Walta) is geboren rond 1544, zie VII.
Generatie VII


(van 1544 tot 1535)


In deze generatie is 1 gezin bekend met 10 kinderen.

VII Laes van Jongema (Agge van Walta), zoon van Doeke Agges van Walta en Catharina Sickesd Liauckama, is geboren rond 1544, wonende te Wommels.

Laes (Agge van Walta) was gehuwd (1) met Luts Fransd van Aylva. Luts, wonende te Bornwerd.

Van Laes (Agge van Walta) en Luts zijn tien kinderen bekend:

1 Frans van Jongema.

Frans was gehuwd met Trijn Joostesd van Ockinga.

Trijn was eerder gehuwd (1) met Gerrit Taeckes van Cammingha.

2 Riem van Jongema.

Riem was gehuwd met Idzert Hettes van Albada.

3 Sicke van Jongema.

4 Franscke van Jongema.

Franscke was gehuwd met Idzert Foppes Sistema van Grovestins.

5 Trijn van Jongema.

6 Doecke van Jongema is overleden op zaterdag 25 december 1638.

Doecke was gehuwd (1) met Lisck Juwesd van Eijsinga. Doecke trouwt op zondag 12 december 1627 te Leeuwarden (FR) (2) met Sijts Fransd van Cammingha. Sijts, wonende te Ameland.

7 Luts Jongema is begraven in 1612.

Luts was gehuwd met Johan Feyes Sickinghe. Johan is geboren in 1576, is overleden op woensdag 25 september 1652. Johan werd 76 jaar.

op Warffumborch


8 Fedt van Jongema.

9 Doecke van Jongema.

10 Tjemck van Jongema.

Laes (Agge van Walta) was gehuwd (2) met Habel Wiglesd van Heerma, dochter van Wigle van Herema en Gerlant Hoytesdr. Uninga van Hoytema.

Habel was eerder gehuwd (1) met Douwe Oenes Sirtema.<3>


Noten

Dit overzicht is gemaakt op woensdag 10 november 2004.

1) Tjalling Bolta. (later: Eysinga)

2) Werp Sijdesd Tjaerda, zoon van Syds Tjaerda en Alijd Huinge. Werp, hoofdeling te Rinsumageest. Wordt voor het eerst genoemd bij het zegelen van een oorkonde, bevattende bepalingen inzake het houden van jaarmarkten in Oostergo (23 juli 1453) Aanwezig bij het opmaken der huwlijkse voorwaarden voor zijn nicht Hacke van Eysinga en Aede Jongema (30 jan. 1469) Bovenstaande gegevens uit: NL 1951)

3) Douwe Oenes Sirtema, zoon van Oene Sirtema en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema. Douwe is overleden in 1591 gesneuveld voor Zutphen. van Grovestins


 


Copyright  2013 © Jan Hogema