Jan en Irma Hogema

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top


Generatie I


I Sybren van Walta.

Van Sybren en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1 Agge Sybrens van Walta, zie II.


Generatie II


II Agge Sybrens van Walta, zoon van Sybren van Walta.

Agge was gehuwd met Beatrix Bauck van Hiddinga.

Van Agge en Beatrix zijn zes kinderen bekend:

1 Ansck van Walta, zie III-A.

2 Bouck van Walta.

3 Rinche van Walta.

4 Jouck Agges van Walta, zie III-B.

5 Peter Agges van Walta is geboren in 1445, zie III-C.

6 Watze Agges van Walta is geboren in 1445 te Schraard (FR), zie III-D.


Generatie III


III-A Ansck van Walta, zoon van Agge Sybrens van Walta en Beatrix Bauck van Hiddinga.

Ansck was gehuwd met Johan Siccama.

III-B Jouck Agges van Walta, dochter van Agge Sybrens van Walta en Beatrix Bauck van Hiddinga, is overleden op woensdag 9 februari 1480.

Jouck was gehuwd met Epe Hessels van Jongema, zoon van Hessel Aedes van Jongema en Jel Epesd Harinxma. Epe is overleden op maandag 30 november 1489 te Bozum (FR), wonende aldaar.

Epe was later gehuwd (2) met Sijts Taeckesd Hermana.

Van Epe en Jouck zijn drie kinderen bekend:

1 Aggo Epes van Jongema van Walta, zie IV-A.

2 Pier Epes van Jongema van Walta, zie IV-B.

3 Sijds Epes van Jongema van Walta.

III-C Peter Agges van Walta, zoon van Agge Sybrens van Walta en Beatrix Bauck van Hiddinga, is geboren in 1445.

Peter was gehuwd (1) met Bauck Douwesd Hiddinga.

Peter was gehuwd (2) met Aelcke Osinga.

Van Peter en Aelcke zijn twee kinderen bekend:

1 Alef van Walta van Aggama, zie IV-C.

2 Douwe Pieters van Walta, zie IV-D.

III-D Watze Agges van Walta, zoon van Agge Sybrens van Walta en Beatrix Bauck van Hiddinga, is geboren in 1445 te Schraard (FR), is overleden voor 1479. Watze werd hoogstens 34 jaar.

Watze was gehuwd met Auck N.N..

Van Watze en Auck zijn twee kinderen bekend:

1 Beatrix van Walta.

Beatrix was gehuwd met Epe Epesz. van Aylva, zoon van Epo Epe Tjaerds Aylva en Ebel Juwsma. Epe is geboren rond 1470, is overleden rond 1535. Epe werd ongeveer 65 jaar.

2 Sytze Watzes van Walta is geboren te Schaard, zie IV-E.


Generatie IV


IV-A Aggo Epes van Jongema van Walta, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck Agges van Walta, is overleden in 1544, is begraven te Bozum (FR).

Wonen op Hockensera Sate.

Aggo was gehuwd met Fedt Taekesd Hermana, dochter van Taecke Hermana en Ael van Juckema. Fedt is overleden in 1541, is begraven te Bozum (FR) (met haar man).

Van Aggo en Fedt zijn zeven kinderen bekend:

1 Jouck van Walta.

2 Aelcke van Walta.

3 Eelck van Walta.

4 Aede van Walta, zie V-A.

5 Foockel van Walta.

Foockel was gehuwd met Watze Douwes van Hania.

6 Tako Agges Van Jongema van Walta is overleden op woensdag 26 maart 1544.

7 Doeke Agges van Walta, zie V-B.

IV-B Pier Epes van Jongema van Walta, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck Agges van Walta, is overleden op zaterdag 2 oktober 1540.

Pier Epes van Bosum of Pier van Bosum


Pier was gehuwd met Bauck Werpsd Unia, dochter van Worp Unia en Teth Wpkadr Burmania. Bauck is overleden op woensdag 12 april 1525.

Van Pier en Bauck zijn twee kinderen bekend:

1 Jouck Piers van Jongema van Walta, zie V-C.

2 Werp Piers van Jongema van Walta is overleden op maandag 24 januari 1541.

IV-C Alef van Walta van Aggama, zoon van Peter Agges van Walta en Aelcke Osinga.

Gegoed onder Hitzum


Alef was gehuwd met IJnts Epesd. van Aylva, dochter van Epo Epe Tjaerds Aylva en Ebel Juwsma. IJnts is overleden voor 1505.

IJnts was later gehuwd (2) met N.N..<1>

Van Alef en IJnts is een kind bekend:

1 Pieter Alefs van Aggama, zie V-D.

IV-D Douwe Pieters van Walta, zoon van Peter Agges van Walta en Aelcke Osinga, is overleden op donderdag 24 oktober 1549 te Wieuwerd (FR), is begraven aldaar, presbiter te bosum.

Douwe was gehuwd met Hijlck Ruurtsd van Dekema, dochter van Ruurt Hettes van Dekema en His Gerroltsd. Herema.

Van Douwe en Hijlck zijn vijf kinderen bekend:

1 Aeltje van Walta is overleden op donderdag 20 december 1543.

Aeltje trouwt te Noordwolde met Gale Ottes van Galama. Gale is overleden op maandag 8 maart 5143.

2 Wick van Walta, zie V-E.

3 Peter Pier van Walta, zie V-F.

4 Sybren van Walta, zie V-G.

5 Anna van Walta, zie V-H.

IV-E Sytze Watzes van Walta, dochter van Watze Agges van Walta en Auck N.N., is geboren te Schaard, is overleden na 1511.

Sytze trouwt rond 1500 met Sjoerd Epes Sywerd Aylva, zoon van Epo Epe Tjaerds Aylva en Ebel Juwsma. Sjoerd is overleden op woensdag 26 september 1509 te Schaard Verdronken bij een poging vee te redden bij de watervloed.

Genealogisch Jierboekje 1959

Met broers en zusters verkoper van een rente in 159?

Maakt met de gemeente Schaard een verbond met Groningen

Trekt met anderen uit Westergo (27-04-1500) op ter belegering van Franeker, waar Hertog Hendrik van Saksen de regering voor zijn vader waarneemt

Doch hij breekt in de nacht van 15 juli op en keert huiswaarts

Zijn broer Epe tekent voor hem in 1504 de reversaalbrief

Edelman te Wonseradeel (1505)

Een godvruchtig, wijs, cloeck, sachtmoedig en welsprekend man.


Van Sjoerd en Sytze zijn tien kinderen bekend:

1 Auck Aylva, begijn in nijeklooster.

2 Tet h Aylva.

"jong"


3 Ipke Upke Aylva.

"jong"


4 Johan Aylva, zie V-I.

5 Rienck Aylva, zie V-J.

6 Ebel Aylva, zie V-K.

7 Watze Aylva, zie V-L.

8 Lutz Aylva.

Lutz was gehuwd met Gale Jarich Haeghstra, zoon van Jarich Heslinga en Tjam N.N.. Gale, wonende te Poppingawier.

Genaamd "Heslinga"

9 Alef Aleph Sjoerds Aylva, zie V-M.

10 Eelck Sjoerds van Aylva.

Eelck was gehuwd met Ulbe Ulbetszn. van Rispens. Ulbe is overleden na 1543, substituut grietman.

"wanneer hij de kerk van Oosterend 7 st. waxbrandt geeft"

Bezat in 1511 land. Woonde in 1522 te Oosterend, Hennarderadeel. Kocht in 1531 land afkomstig van "Nijenklooster"te Scharnegoutum. Bij een bezoek aan de Paus te Rome verleende die hem een wapen "de doornenkroon van Christus", wegens zijn verdienste in Het Heilige Land. De Duitse keizer voegde hieraan toe "de tweekoppige adelaar van het Heilige Roomse Rijk de Duitse Natie.

Zie voor dit geslacht Burmaniaboek (CM3)

Gruoninga 1982 pag. 134 kw Luinstra door Luinstra kw 68112/3Generatie V


V-A Aede van Walta, zoon van Aggo Epes van Jongema van Walta en Fedt Taekesd Hermana, is overleden in 1543.

Aede was gehuwd met Jouck Sijbrensd van Stenstera. Jouck is geboren in 1520 te Kampen, is overleden in 1561 te Menaldum (FR). Jouck werd 41 jaar.

Van Aede en Jouck is een kind bekend:

1 Agge van Walta.

V-B Doeke Agges van Walta, zoon van Aggo Epes van Jongema van Walta en Fedt Taekesd Hermana, is overleden voor 1582.

Doeke trouwt voor 1535 (1) met Foekel Laes van Jongema, dochter van Laes Agges van Jongema en Mary Syercks Harinxma. Foekel is overleden in 1535.

Doeke trouwt na 1535 (2) met Jancke Tjercksd van Walta, dochter van Tjerck Tjerksz Walta (of Juwinga) en Tieth (Tet) Johannesd Herema. Jancke is overleden in 1544 te Wommels (FR).

van Juwinga


Van Doeke en Jancke zijn drie kinderen bekend:

1 N.N..

2 .

3 Foockel van Walta is geboren in 1544, zie VI-A.

Doeke trouwt na 1544 (3) met Catharina Sickesd Liauckama, dochter van Sicke van Liauckama en Ymck van Minnema. Catharina is overleden op woensdag 26 september 1582 te Oldenzaal (OV).

Van Doeke en Catharina zijn drie kinderen bekend:

4 Johanna Jantje van Walta.

5 Luts van Walta.

Luts was gehuwd met Hette Juwes van Botnia. Hette, wonende te Weidum.

6 Laes van Jongema (Agge van Walta) is geboren rond 1544, zie VI-B.

V-C Jouck Piers van Jongema van Walta, dochter van Pier Epes van Jongema van Walta en Bauck Werpsd Unia, is overleden op maandag 24 november 1539.

Jouck was gehuwd met Frans Wytses Cammingha, zoon van Wyts Cammingha.

Van Frans en Jouck is een kind bekend:

1 Siouck Frans Cammingha, zie VI-C.

V-D Pieter Alefs van Aggama, zoon van Alef van Walta van Aggama en IJnts Epesd. van Aylva.

Pieter was gehuwd (1) met Bauck van Siersma.

Pieter was gehuwd (2) met IJnts Sijdsd van Eminga. IJnts is overleden in 1554.

Van Pieter en IJnts zijn vier kinderen bekend:

1 Peter van Aggama, zie VI-D.

2 Bauck van Aggama.

Bauck was gehuwd met Pier Douwes van Burmania.

Pier was eerder gehuwd (1) met Anna Sijbrantsd van Roorda.<2>

3 Alef van Aggama.

4 Sijds van Aggama, zie VI-E.

V-E Wick van Walta, zoon van Douwe Pieters van Walta en Hijlck Ruurtsd van Dekema, is overleden in 1543.

Wick was gehuwd met Taecke Juws van Roorda. Taecke is overleden in 1545.

V-F Peter Pier van Walta, zoon van Douwe Pieters van Walta en Hijlck Ruurtsd van Dekema, is overleden op donderdag 12 september 1555, wonende te Wiewerd (FR).

Peter was gehuwd met Ydt Kempesd van Harinxma van Donia.

Van Peter en Ydt zijn drie kinderen bekend:

1 Douwe van Walta, zie VI-F.

2 Ruurt van Walta.

Overlijdt zonder kinderen


3 Tjemck van Walta.

Overlijdt ongehuwd


V-G Sybren van Walta, zoon van Douwe Pieters van Walta en Hijlck Ruurtsd van Dekema.

Sybren was gehuwd met Hijlck Sijbrantsd. Hijlck, wonende te in de Vlaren.

Van Sybren en Hijlck is een kind bekend:

1 Sybren Sybrens van Walta, zie VI-G.

V-H Anna van Walta, dochter van Douwe Pieters van Walta en Hijlck Ruurtsd van Dekema.

Anna was gehuwd (1) met Johan Juws van Roorda.

Van Johan en Anna is een kind bekend:

1 Hijlck van Roorda.

Anna was gehuwd (2) met Rippert Eelxma.

V-I Johan Aylva, zoon van Sjoerd Epes Sywerd Aylva en Sytze Watzes van Walta, is overleden op donderdag 25 december 1567, is begraven te Schaard.

Johan was gehuwd met Ulck Gabbesdr. van Scheltema, dochter van Gabbe Scheltema en Tjeds Ydsma. Ulck is overleden op donderdag 10 juni 1568, is begraven te Schaard.

V-J Rienck Aylva, zoon van Sjoerd Epes Sywerd Aylva en Sytze Watzes van Walta, is overleden op donderdag 4 juni 1545, is begraven te Genum.

Rienck trouwt (kerk) in 1534 met Hile Sijdsdr. van Roorda, dochter van Syds Roorda en Eesck Donia. Hile is overleden op zaterdag 26 februari 1575, is begraven te Genum.

V-K Ebel Aylva, zoon van Sjoerd Epes Sywerd Aylva en Sytze Watzes van Walta.

Ebel was gehuwd met Taeke Hobbes van Hermana.

V-L Watze Aylva, zoon van Sjoerd Epes Sywerd Aylva en Sytze Watzes van Walta, is overleden op zondag 29 mei 1541.

Watze was

gehuwd met Sytske Johannesdr. Roorda, dochter van Johan Roorda en Anna Hackema. Sytske is overleden na vrijdag 11 juni 1568.

V-M Alef Aleph Sjoerds Aylva, zoon van Sjoerd Epes Sywerd Aylva en Sytze Watzes van Walta, rechter te wuns.

Alef was gehuwd met Bauck Ossenhuizen, dochter van Douwe Hansz. Ossenhuizen en Trins Glins. Bauck, wonende te Achlum.


Generatie VI


VI-A Foockel van Walta, dochter van Doeke Agges van Walta en Jancke Tjercksd van Walta, is geboren in 1544.

Foockel trouwt te Franeker (FR) met Juw Douwes van Botnia, zoon van Juw van Botnia en Risch van Okinga. Juw is overleden op maandag 28 april 1614 te Franeker (FR) in het Botnia-huis, olderman in franeker.

Van Juw en Foockel zijn twee kinderen bekend:

1 Douwe van Botnia, zie VII-A.

2 Tieteke van Botnia, zie VII-B.

VI-B Laes van Jongema (Agge van Walta), zoon van Doeke Agges van Walta en Catharina Sickesd Liauckama, is geboren rond 1544, wonende te Wommels.

Laes (Agge van Walta) was gehuwd (1) met Luts Fransd van Aylva. Luts, wonende te Bornwerd.

Van Laes (Agge van Walta) en Luts zijn tien kinderen bekend:

1 Frans van Jongema, zie VII-C.

2 Riem van Jongema.

Riem was gehuwd met Idzert Hettes van Albada.

3 Sicke van Jongema.

4 Franscke van Jongema, zie VII-D.

5 Trijn van Jongema.

6 Doecke van Jongema, zie VII-E.

7 Luts Jongema, zie VII-F.

8 Fedt van Jongema.

9 Doecke van Jongema.

10 Tjemck van Jongema.

Laes (Agge van Walta) was gehuwd (2) met Habel Wiglesd van Heerma, dochter van Wigle van Herema en Gerlant Hoytesdr. Uninga van Hoytema.

Habel was eerder gehuwd (1) met Douwe Oenes Sirtema.<3>

VI-C Siouck Frans Cammingha, dochter van Frans Wytses Cammingha en Jouck Piers van Jongema van Walta, is overleden op zaterdag 12 november 1588.

Siouck was gehuwd met Hette Riuerdts Aebinga, zoon van Riuerdt Aebinga. Hette is overleden op maandag 28 mei 1590.

Van Hette en Siouck is een kind bekend:

1 Schelte Hettes van Aebinga is geboren op vrijdag 2 april 1557, zie VII-G.

VI-D Peter van Aggama, zoon van Pieter Alefs van Aggama en IJnts Sijdsd van Eminga, is overleden in 1601.

Peter was gehuwd met Eelck Minnesd van Eminga.

Van Peter en Eelck zijn drie kinderen bekend:

1 Alef van Aggama, zie VII-H.

2 Pieter van Aggama is overleden ongehuwd, ongeveer 40 jaar.

3 Jets van Aggama is overleden ongehuwd, ongeveer 16 jaar.

VI-E Sijds van Aggama, zoon van Pieter Alefs van Aggama en IJnts Sijdsd van Eminga.

Sijds was gehuwd met Ath Ulckesd. Douma van Oenema.

Van Sijds en Ath is een kind bekend:

1 Ath Sijsdr van Aggama.

Ath was gehuwd met Sijbren Jantjes van Ossinga.

VI-F Douwe van Walta, zoon van Peter Pier van Walta en Ydt Kempesd van Harinxma van Donia.

Douwe was gehuwd met Luts Jaricksd van Botnia.

Van Douwe en Luts zijn twee kinderen bekend:

1 Luts van Walta is overleden op donderdag 10 oktober 1619.

Luts was gehuwd met Tjerck Goslicks van Herema. Tjerck is overleden op maandag 7 juni 1655, wonende te Bolsward.

Wapen: een lelie. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


2 Peter van Walta, zie VII-I.

VI-G Sybren Sybrens van Walta, zoon van Sybren van Walta en Hijlck Sijbrantsd, wonende te in de Vlaren.

Sybren was gehuwd met Tjets Tjaertsd. van Holdinga.

Van Sybren en Tjets zijn acht kinderen bekend:

1 Sijbrant van Walta, zie VII-J.

2 Douwe van Walta.

jong overleden


3 Teth van Walta.

Teth was gehuwd met Sjoert van Iberda.

4 Tjaert van Walta, zie VII-K.

5 Trijn van Walta is overleden op zondag 27 november 1667.

Trijn was gehuwd (1) met Gijsbert Arents van Arentsma. Gijsbert is overleden in 1631.

Wapen: een vleugel. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


Trijn was gehuwd (2) met Hessel Hothjes van Aysma.

Wapen: een leeuw. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


Trijn trouwt op maandag 27 juni 1639 (3) met Johan Sjoerts van Aylva. Johan is overleden in 1660.

den jongen


Wapen: gedeeld: 1) Friese adelaar; 2) een ster, een roos en een lelie bovenelkaar. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


6 Wick van Walta.

Wick was gehuwd met Sjoert Johans van Aylva. Sjoert is overleden rond 1640.

Wapen: gedeeld: 1) Friese adelaar; 2) een ster, een roos en een lelie boven elkaar. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


Sjoert was eerder gehuwd (1) met Fopck Reijnsd van Liauckama.

7 Hijlck van Walta is gedoopt op zondag 24 mei 1648 te Leeuwarden (FR), is overleden rond januari 1669. Hijlck werd ongeveer 20 jaar en 8 maanden.

Hijlck was gehuwd met Lodewijck Douwes van Harinxma. Lodewijck is geboren op maandag 25 december 1606, is overleden op woensdag 19 maart 1670. Lodewijck werd 63 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

thoe Heeg


Wapen: gedeeld 1) een leeuw; 2) 3 wassenaars paalsgewijs. (Rijksarchief Leeuwarden: brief: 23-06-1975)


8 Anna van Walta is gedoopt op dinsdag 9 april 1652 te Leeuwarden (FR).

testeerde 30 september 1657


Anna was gehuwd met Reijn van Ubbena.

Wapen: doorsneden en over de lijn heen een leeuw. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)

Edelman, afgevaardigd in de Friese Staten (1667)Generatie VII


VII-A Douwe van Botnia, zoon van Juw Douwes van Botnia en Foockel van Walta, ridder.

Douwe was gehuwd met Oede Hayesd Manninga. Oede is overleden op zaterdag 7 augustus 1610, wonende te Het Groningerland.

VII-B Tieteke van Botnia, dochter van Juw Douwes van Botnia en Foockel van Walta.

Tieteke trouwt op donderdag 24 augustus 1606 met Ernst van Harinxma.

Van Ernst en Tieteke zijn drie kinderen bekend:

1 Juw van Harinxma is geboren op donderdag 2 augustus 1607, is overleden Ongehuwd.

2 Homme van Harinxma is geboren op donderdag 2 augustus 1607 te Leeuwarden, zie VIII-A.

3 Pieter van Harinxma is geboren op dinsdag 30 maart 1610 te Leeuwarden, zie VIII-B.

VII-C Frans van Jongema, zoon van Laes van Jongema (Agge van Walta) en Luts Fransd van Aylva.

Frans was gehuwd met Trijn Joostesd van Ockinga.

Trijn was eerder gehuwd (1) met Gerrit Taeckes van Cammingha.

VII-D Franscke van Jongema, dochter van Laes van Jongema (Agge van Walta) en Luts Fransd van Aylva.

Franscke was gehuwd met Idzert Foppes Sistema van Grovestins.

Van Idzert en Franscke is een kind bekend:

1 Sicke Sistema van Grovestins, zie VIII-C.

VII-E Doecke van Jongema, zoon van Laes van Jongema (Agge van Walta) en Luts Fransd van Aylva, is overleden op zaterdag 25 december 1638.

Doecke was gehuwd (1) met Lisck Juwesd van Eijsinga.

Doecke trouwt op zondag 12 december 1627 te Leeuwarden (FR) (2) met Sijts Fransd van Cammingha. Sijts, wonende te Ameland.

VII-F Luts Jongema, dochter van Laes van Jongema (Agge van Walta) en Luts Fransd van Aylva, is begraven in 1612.

Luts was gehuwd met Johan Feyes Sickinghe. Johan is geboren in 1576, is overleden op woensdag 25 september 1652. Johan werd 76 jaar.

op Warffumborch


Van Johan en Luts zijn twee kinderen bekend:

1 Catharina Sickinghe, zie VIII-D.

2 Feyo Sickinghe is geboren in 1610, zie VIII-E.

VII-G Schelte Hettes van Aebinga, zoon van Hette Riuerdts Aebinga en Siouck Frans Cammingha, is geboren op vrijdag 2 april 1557, is overleden op dinsdag 16 oktober 1618. Schelte werd 61 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Schelte was gehuwd met Gerlant Scheltes Liauckama, dochter van Schelte Liauckama en Luts Harinxma.

Zus van Gerlandt en Sicko van Liauckema

Van Schelte en Gerlant zijn vijf kinderen bekend:

1 Sixtus van Aebinga.

2 Hector van Aebinga.

3 Ruijrd van Aebinga.

4 Syouck van Aebinga.

5 Schelte Scheltes van Aebinga is geboren op zaterdag 3 september 1588, zie VIII-F.

VII-H Alef van Aggama, zoon van Peter van Aggama en Eelck Minnesd van Eminga.

Alef was gehuwd met Catharina Pijbesd van Eminga. Catharina is overleden in 1675.

leefde in 1637


Van Alef en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1 Thecla Maria van Aggama.

Thecla was gehuwd (1) met Lolle Lolles van Ockinga. Lolle is overleden voor 1695. Thecla was gehuwd (2) met Wijbrandus de Laignier.

2 Electa Catharina van Aggama is overleden op zaterdag 21 februari 1693.

Electa was gehuwd met Adolphus Sixtus Clant.

3 Sijbrant Albertus van Aggama is overleden op maandag 29 september 1698 te De Kampen te Witmarsum.

4 Pieter van Aggama, zie VIII-G.

5 Frouck van Aggama.

6 Jelts van Aggama.

7 Eelck van Aggama.

8 Pijbe van Aggama.

9 Catharina van Aggama is geboren op dinsdag 28 april 1643, is overleden op dinsdag 20 maart 1708. Catharina werd 64 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Catharina was gehuwd met Jan Boudewijns Eminga van Loo.

VII-I Peter van Walta, zoon van Douwe van Walta en Luts Jaricksd van Botnia, student rechten in padua (italie) 1550 - 1650 en lid staten generaal.

Peter trouwt op donderdag 11 april 1602 met Frouck Lieuwesd van Juckema, dochter van Lieuwe van Juckema en Tieth van Burmania.

Van Peter en Frouck zijn twee kinderen bekend:

1 Douwe van Walta.

Overlijdt jong en ongehuwd


2 Luts Lucia van Walta, zie VIII-H.

VII-J Sijbrant van Walta, zoon van Sybren Sybrens van Walta en Tjets Tjaertsd. van Holdinga.

Sijbrant was gehuwd met Margrieth Gijsbertsd van Arentsma.

Van Sijbrant en Margrieth zijn drie kinderen bekend:

1 Margrieth van Walta, zie VIII-I.

2 Tieth van Walta.

Tieth was gehuwd met Gerart de Mepsche.

Wapen: doorsneden en over de lijn heen een boomstronk. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


3 Arent van Walta.

VII-K Tjaert van Walta, zoon van Sybren Sybrens van Walta en Tjets Tjaertsd. van Holdinga.

Tjaert was gehuwd (1) met Tieth Gerrolsd van Feytsma.

Van Tjaert en Tieth is een kind bekend:

1 Sijbren van Walta, zie VIII-K.

Tjaert was gehuwd (2) met Foockel Hobbesd van Waltinga. Foockel is overleden in 1656.

Van Tjaert en Foockel zijn twee kinderen bekend:

2 Catharina van Walta.

Catharina was gehuwd met Jacob Alberts van Loo.

Wapen: 2 gekruiste degens, vergezeld van 4 klavers (Rijksarchief Leeuwarden:brief 23-06-1975)


3 Douwe van Walta, zie VIII-J.


Generatie VIII


VIII-A Homme van Harinxma, zoon van Ernst van Harinxma en Tieteke van Botnia, is geboren op donderdag 2 augustus 1607 te Leeuwarden.

Homme was gehuwd met Catharina van Cammingha, dochter van Frans van Cammingha en Bjuck van Herema. Catharina is overleden op zondag 26 april 1665, is be

raven op zondag 10 mei 1665.

VIII-B Pieter van Harinxma, zoon van Ernst van Harinxma en Tieteke van Botnia, is geboren op dinsdag 30 maart 1610 te Leeuwarden, is overleden op maandag 29 juli 1669. Pieter werd 59 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Pieter was gehuwd met Susanna van Burmania.

VIII-C Sicke Sistema van Grovestins, zoon van Idzert Foppes Sistema van Grovestins en Franscke van Jongema, grietman henaarderadeel en raad hof van friesland.

Sicke was gehuwd met Margaretha van Cammingha, dochter van Jarich van Cammingha en Jetsche van Hoekema.

VIII-D Catharina Sickinghe, dochter van Johan Feyes Sickinghe en Luts Jongema.

Catharina was gehuwd met Schotto Tamminga.

Gegevens gevonden in Nederlandsche Leeuw 1907


Van Schotto en Catharina is een kind bekend:

1 Cecilia Tamminga.

Cecilia was gehuwd met Lamoraal III van der Noot.

VIII-E Feyo Sickinghe, zoon van Johan Feyes Sickinghe en Luts Jongema, is geboren in 1610, is overleden op woensdag 28 april 1666. Feyo werd 56 jaar.

op Warffumborch


Feyo was gehuwd met Sophia van Echten tot Echten, dochter van Roelof van Echten tot Echten en Anna Bentinck.

VIII-F Schelte Scheltes van Aebinga, zoon van Schelte Hettes van Aebinga en Gerlant Scheltes Liauckama, is geboren op zaterdag 3 september 1588, is overleden op vrijdag 10 september 1666. Schelte werd 78 jaar en 7 dagen.

Schelte was gehuwd (1) met Hylck Wytses Cammingha, dochter van Wytse Cammingha.

Schelte was gehuwd (2) met Andrisa Lucia van Bronkhorst. Andrisa is geboren in 1604, is overleden op donderdag 14 oktober 1666. Andrisa werd 62 jaar.

Van deze vrouw koopt Dinglum Allerts Hoogma tussen 1666 en 1698 plaats 41 te Bozum


VIII-G Pieter van Aggama, zoon van Alef van Aggama en Catharina Pijbesd van Eminga.

Pieter was gehuwd met Mary Pijbesd van Wijtsma.

VIII-H Luts Lucia van Walta, dochter van Peter van Walta en Frouck Lieuwesd van Juckema.

Luts trouwt te 's-Gravenhage (ZH), trouwt (kerk) in 1630 St. Jacobskerk met de 30-jarige Cornelis Francoises van Aerssens, zoon van Francois van Aerssens en Petronella van Borre. Cornelis is geboren in 1600 te Parijs (FR), is overleden in 1662, heer van sommelsdijk, spijk en den bommel en de plaat. Cornelis werd 62 jaar.

Wapen: gevierendeeld: 1 en 4 een dwarsbalk en over alles heen een geschaakt schuinkruis; 2 en 3 een leeuw. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


In totaal 8 kinderen

Van Cornelis en Luts zijn vier kinderen bekend:

1 Francoise van Aerssens.

Francoise was gehuwd met Hendrik graaf van Nassau. Hendrik is gedoopt te 's-Gravenhage (ZH), heer van woudenberg en ouderkerk a/d ijssel.

2 Lucia van Aerssens, labadiste.

van Sommelsdijk

3 Maria van Aerssens, labadiste.

4 Anna van Aerssens, labadiste.       


5 Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk - Gouveneur van SurinameVIII-I Margrieth van Walta, dochter van Sijbrant van Walta en Margrieth Gijsbertsd van Arentsma, is overleden na maandag 16 augustus 1694.

Margrieth was gehuwd met Johan Johans Coenders.

testeerde 16 augustus 1694

Wapen: 2 springende bokken tegenover elkaar. (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


Van Johan en Margrieth is een kind bekend:

1 Egbert Coenders, zie IX.

VIII-J Douwe van Walta, zoon van Tjaert van Walta en Foockel Hobbesd van Waltinga.

Douwe was gehuwd met Johanna Douwesd van Hottinga. Johanna is gedoopt op vrijdag 2 februari 1635.

Van Douwe en Johanna is een kind bekend:

1 Tjaert van Walta.

VIII-K Sijbren van Walta, zoon van Tjaert van Walta en Tieth Gerrolsd van Feytsma, is overleden rond november 1673, kapitein en majoor en (in het leger van kolonel thoe zwartzenberg).

Sijbren was gehuwd (1) met Franscke Orcksd van Doyem.

Van Sijbren en Franscke zijn vier kinderen bekend:

1 Tjeart van Walta is overleden in 1667.

2 Anna van Walta.

Anna was gehuwd met Hendrick Steenhuysen. Hendrick is overleden op woensdag 1 juni 1695 te Appingadam.

Hendrick was eerder gehuwd (1) met Anna Petrusd Verrutius.

3 Helena van Walta.

Helena was gehuwd met Meinardus Walrich.

Wapen: doorsneden: 1) 2 lelies naast elkaar; 2) 3 rozen, 2 en 1 (Rijksarchief Leeuwarden: brief 23-06-1975)


4 Dorothea van Walta is gedoopt op donderdag 31 augustus 1645 te Leeuwarden (FR).

Dorothea trouwt in 1664 te Bedum in de Groninger Ommelanden op 19-jarige leeftijd met Gerlach Petrusses Verrutius.

Wapen: 1 ster vergezeld van 3 eikeldoppen, 2 en 1 (brief Rijksarchief Leeuwarden 23-06-1975)


Sijbren trouwt (kerk) (Nederlands Hervormd) op zondag 23 oktober 1667 te Coevorden (2) met Everdina Balthazarsd van Beyma, dochter van Balthasar van Beyma.


Generatie IX


IX Egbert Coenders, zoon van Johan Johans Coenders en Margrieth van Walta, is overleden te Zwolle, is begraven op vrijdag 8 oktober 1728 aldaar, luitenant.

Egbert trouwt rond september 1674 met de ongeveer 21-jarige Elisabeth Agnes van der Merwede, dochter van Johan van der Merwede en Willemina van der Beeck. Elisabeth is gedoopt op zaterdag 16 augustus 1653 te Zwolle, is begraven op dinsdag 11 november 1727 aldaar. Elisabeth werd 74 jaar, 2 maanden en 26 dagen.


Noten

Dit overzicht is gemaakt op woensdag 10 november 2004 met Haza-21 versie 3.1.0.5437.20041104 door J.P.F. Hogema, Ter Braaklaan 21, 1422 CT UITHOORN.

1) IJnts trouwt "op de Kampen, een half uur ten NW van Witmarsum" met N.N..

2) Anna Sijbrantsd van Roorda. Anna, wonende te Tjummarum.

3) Douwe Oenes Sirtema, zoon van Oene Sirtema en Teth Douwesdr Uninga van Hoytema. Douwe is overleden in 1591 gesneuveld voor Zutphen. van Grovestins

 Copyright  2013 © Jan Hogema