Jan en Irma Hogema

Genealogie Walta

Naamtype: adresnaam


Zeer veel familienamen zijn van toponiemen (aardrijkskundige namen) afgeleid. Deze namen geven aan waar men vandaan kwam (herkomstnamen), welk gebied of landgoed men bezat of beheerde, of welke huizen men al dan niet met bijhorend land in eigendom of pacht had.

Bij deze laatste groep duiden de namen tevens aan waar men woonde. (Straatnummers waren immers nog niet ingevoerd!) Dit type naam wordt dan ook wel met de term 'adresnaam' van de herkomstnamen onderscheiden. Herkomstnamen gaan voornamelijk terug op namen van steden, dorpen en landen; adresnamen op microtoponiemen: namen van huizen, velden, waterlopen, straten.


Gerelateerd aan Walda en via Walda aan Buwalda

Waarom Walta?


Mijn belangstelling voor de Walta's komt voort uit zoeken naar mijn oudste voorvaders. Mijn onderzoek gaat terug tot ongeveer 1550 toen Arien geboren werd in Bozum (Boazum) in Friesland.

Dinglum Ariens (achterkleinzoon van Arien) krijgt bij testament van Pier Walta fideïcommissum (een soort testamentaire beschikking). Het gaat hier over een meierrecht. Dit stimuleert mij om te blijven zoeken naar een familierelatie.


Bozum is een oud Fries dorp, gelegen aan de westelijke oever van de oude Middelzee. Volgens oude beschrijvingen ligt Bozum niet direct aan de zeearm, maar loopt er een riviertje van het dorp naar de Middelzee.

Wellicht zien we in de Bozumervaart een latere voortzetting van dit stroompje. De Bozumervaart is in deze tijd van groot belang voor de scheepvaart van Franeker naar de Middelzee en later naar de Zwette.

Het dorp zelf ligt op een zeer grote terp. Volgens sommige geschiedschrijvers zelfs op twee terpen. Aan de zuidkant van de terp ligt het slot van Walta, de heren van Bozum. Vóór de Walta’s is het slot bewoond door de Jongema's. In 998 is er namelijk al sprake van bewoningdoor een Hessel Aedes Jongema van Bozum. Zijn kleinzoon Pier Epes, zoon van Epe Hessels van Jongema en Jouck Agges van Walta, gebruikt later de naam van zijn moeder en noemt zich: Pier Epes Walta van Bozum.

Ná de Walta's is het slot bewoond door de families Bronkhorst, Van Aylva en Van Burmania. In de 18e eeuw liet ritmeester Menno Frans van Burmania het oude slot afbreken. Op grond van een proces op grond waarvan de erfgenamen het slot opnieuw moesten opbouwen. Hiervoor is toen Sythiema-state uit Hallum afgebroken en verplaatst naar Bozum. In 1839 is het uiteindelijk definitief gesloopt.

In 1465 wordt Bij Bozum de Middeleeuwse slag geleverd tussen de Schieringen onder leiding van Agge Donia en de Vetkopers onder leiding van Inge Galama van Coudum, waarbij Agge werd verslagen. 


Er zijn twee kwartierstaten opgenomen in de map Kwartierstaten.


                    Aantal in 1947 

            190 x Walta               Aantal in 2007

            371 x Walta

Copyright  2013 © Jan Hogema

http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top